Centre for Balanced Leadership Universiteit van Tilburg

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/top01.gif

Persbericht

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/top03.gif

     Persbericht     

     Archief     

     Zoeken     

     Universiteit van Tilburg     

     16 december 2008

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/spacer.gif

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/spacer.gif

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/spacer.gif

Centre for Balanced Leadership http://spitswww.uvt.nl/NB_LIB/PB/1/spacer.gif

 

Promotie Jia: Karakter manager van invloed op bedrijfsresultaat

Vrouwelijke managers rapporteren eerlijker dan mannelijke collega's

De boekhoudschandalen, torenhoge bonussen en mogelijk frauduleus handelen van managers staan volop in de belangstelling. Nog niet eerder is onderzocht wat de rol van de persoonlijkheid van een manager bij het afleggen van financiŽle verantwoordelijkheid is. Yuping Jia, onderzoekster van de Universiteit van Tilburg, kwam tot de conclusie dat karaktertrekken als eerlijkheid, ambitie, en ook de sociale omgeving van managers een grote rol spelen bij de getrouwheid van de rapportage over de bedrijfsresultaten. Jia vond dat vrouwelijke managers eerlijker zijn dan mannen en dat als collega's eerlijk rapporteren andere managers dat ook doen.

Voor haar proefschrift onderwierp Jia economiestudenten, mogelijke toekomstige managers, aan een experiment om de kwaliteit van de financiŽle verslaggeving te onderzoeken op het gebied van getrouwheid. Daaruit blijkt dat een aantal factoren van invloed is op de eerlijkheid waarmee managers hun resultaten rapporteren. De eerste is een prestatiebonus (beloning afhankelijk van goed resultaat). De tweede factor is het gedrag van andere managers in het bedrijf, oftewel de sociale omgeving. Tenslotte speelt de persoonlijkheid van de manager zelf een rol: is hij prosociaal (houdt hij rekening met anderen) of is hij juist meer op zichzelf gericht: 'pro-zelf'.
Allereerst is er een direct verband tussen het uitloven van hoge prestatiebonussen en minder eerlijke rapportage door managers. Zij kunnen hun beloning vergroten door de prestatie-indicatoren voor de bonussen te manipuleren. Maar als managers zien dat collega's hun resultaten getrouw rapporteren, dan zijn zij meer geneigd dat zelf ook te doen. Dat duidt erop dat eerlijke collega's een belangrijk middel kunnen zijn om de betrouwbaarheid van de financiŽle verslaggeving te verbeteren.
De mate waarin een manager vatbaar is voor beÔnvloeding door collega's hangt af van zijn type, dat Jia vaststelde aan de hand van twee criteria: gerichtheid op sociale waarden en geslacht. Op basis van hun scores voor gerichtheid op sociale waarden zijn de managers onderverdeeld in twee groepen: pro-zelf en prosociaal. De eerste groep vindt vooral de eigen beloning belangrijk, terwijl de prosociale groep ook oog heeft voor het welzijn van anderen. Uit het onderzoek blijkt dat prosociale managers altijd getrouwer rapporteren dan pro-zelf managers. Vrouwelijke managers rapporteren eerlijker rapporten bij een systeem met hoge prestatiebonussen (dat betekent in de onderzoeksopzet dat ze de helft van de bedrijfswinst als prestatiebonus krijgen uitgekeerd) dan mannen.

Raden van Commissaren moeten bij selectie topbestuurders letten op normbesef
Jia paste haar bevindingen toe op bestaande kennis over manipulerende managers. Oneerlijk persoonlijk gedrag van managers heeft ook gevolgen voor de financiŽle verslaggeving van bedrijven. De financiŽle verantwoording en rapportage van managers die van zelfverrijking beschuldigd waren, scoren laag op diverse erkende kwaliteitsindicatoren. Zo wordt bij deze bedrijven minder vaak winstegalisatie toegepast, wat doorgaans een teken is van geringe kwaliteit. Ook rapporteren deze managers hun resultaten vaak niet tijdig. Zo vindt bij deze bedrijven meer winststuring plaats, waardoor aandeelhouders kunnen worden misleid.
Het is daarom van groot belang dat bij de selectie en het aanstellen en van topbestuurders normbesef een vooraanstaande rol moet spelen, stelt Jia. Leden van de Raad van Commissarissen dienen ervoor te waken dat in een onderneming een cultuur ontstaat waarin de hand lichten met regels wordt geaccepteerd of anderszins onethisch gedrag in enige vorm wordt gedoogd. Vooral indien topbestuurders beloond worden met optiepakketten of bonussen is een rechte rug onmisbaar.

Yuping Jia (1976) studeerde accounting aan de Henan Universiteit in China en behaalde haar MA in Accounting aan het Center Research Institute van de UvT. Ze is verbonden aan de Mannheim Universiteit als onderzoeker.

Noot voor de pers
Yuping Jia verdedigt haar proefschrift op dinsdag 16 december om 16.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2.
Titel proefschrift: Essays on the Role of Managerial Type in Financial Reporting. Promotores: Prof. dr. Laurence van Lent en dr. E. Cardinaels. Journalisten kunnen een exemplaar van het proefschrift opvragen bij de Afdeling Communicatie & Marketing van de UvT, tel 013 - 466 2000, e-mail: persberichtuvt@uvt.nl. Yuping Jia is bereikbaar per e-mail: Yjia@mail.uni-mannheim.de, tel 00 49 621 181 2277. Meer persberichten van de UvT zijn te vinden op www.uvt.nl/persberichten.Top

UvT Persbericht